CAT  ENG  ESP    

Dret Bancari i Financer

La nostra pràctica de Dret Bancari i Financer integra tres subàrees: Dret Bancari i Regulatori, Financer i Mercants de Capitals Derivats i Productes Estructurats.

Dret Bancari


Assessorem a entitats de crèdit, entitats de pagament, entitats de diner electrònic, empreses de serveis d'inversió i OICVM, en l'establiment de la seva activitat transfronterera, en operacions mercantils societàries i en el llançament de productes i instruments financers així com en el compliment de les lleis de protecció a l'inversor.

Assessorem en la fiscalitat de productes financers. Creem vehicles o societats regulades. Reorganitzem grups financers. Dissenyem solucions jurídiques i comptables a entitats de crèdit, els assessorem en matèria de compliment de requisits de solvència.

Ajudem a les entitats en la millora dels seus canals de distribució, mitjans i instruments de pagament. Defensem a les entitats subjectes a supervisió en actuacions inspectores i en l'obertura d'expedients sancionadors. Mitjançant assessorament preventiu ajudem a prevenir la infracció regulatòria.

Som experts en banca de consum, en operacions de factoring, leasing, renting, confirming, targetes de crèdit, finançament hipotecari i de consum, finançament d'actius, matèries primeres i de comerç exterior, així com la prestació de serveis financers a distància.

Assessorem a institucions d'inversió col•lectiva en el seu funcionament diari i en la gestió dels seus actius. Establim fons d'inversió col•lectiva, fons de cobertura, i fons immobiliaris.

Assessorem en l'activitat comercialitzadora de les empreses de serveis d'inversió, en acords de distribució de capital privat, registre d'OICVM, SICAVs, reorganització de fons i entitats de capital risc.

Assessorem en l'activitat comercialitzadora de les empreses de serveis d'inversió, en acords de distribució de capital privat, registre de OICVM, SICAV i reorganització de fons i entitats de capital risc.

Assessorem als departaments de compliment corporatiu, vam efectuar auditories legals i assessorem en la prevenció del blanqueig de capitals, en matèria de protecció de dades i abús de mercat.

Als nostres Clients Privats els assessorem en el règim legal i contractual de les seves inversions realitzades a través d'entitats financeres així com en la negociació de productes de banca privada o comercial. Assessorem i mitiguem els riscos associats als llenguatges estàndards usats per la banca en custòdia de valors internacional, comptes col•lectives i dipòsits fiduciaris negociant clàusules particulars i contractes ad-hoc. El nostre objectiu és delimitar i mitigar el risc dels Clients en la seva activitat i relació amb entitats financeres.

Financer


Assessorem a les entitats financeres, a les empreses i entitats del sector públic en operacions de finançament bilateral i/o sindicada de tota mena amb un o diversos trams (sènior, mezzanine i subordinats), ), finançament estructurat corporatiu, finançament d'adquisicions, finançament d’actius (trens, aeronaus, motors d'avions, vaixells, etc.) tant en finançament directe com en arrendament, i en finançament sota la modalitat de project finance de projectes immobiliaris, d'infraestructures (tant en estructures concessionals com d'iniciativa privada) i d'energia, així com en la reestructuració o refinançament del deute i alternatives en escenaris de distress, i en la compra i/o venda de participacions en operacions de finançament en mercat secundari.

Tanmateix prestem assessorament integral en finançament de projectes de les infraestructures públiques i energètiques, tant en estructures concessionals com d'iniciativa privada.

Mercats De Capital, Derivats I Productes Estructurats


En equity capital markets cobrim tot l'espectre d'operacions i instruments del capital, incloses ofertes públiques inicials, sortides a borsa i al mercat alternatiu borsari, ofertes secundàries, negociació de paquets, col•locacions privades i emissió de bons convertibles o canviables.

En debt capital markets assessorem en tot l'univers de deute mezzanine, operacions de finançament estructurat, emissions i col•locacions de tot tipus d'instruments de renda fixa incloent la d'alt rendiment high yield, productes híbrids i estructuració, constitució i registre de fons de titulització.

En tot cas efectuem el seguiment davant la Comissió Nacional del Mercat de Valors o el regulador de referència que es tracti, elaborant els fullets informatius i altres documents legals requerits pels processos d'ofertes de venda o subscripció de valors o d'admissió a cotització.

Som especialistes en elaborar contractes per estructurar operacions de passiu, d'actiu, valors negociables i productes d'assegurança sobre qualsevol subjacent. Redactem contractes financers atípics i som especialistes en localització de risc legal i documental (cobertures vs productes finals) per mitigar els riscos operacionals i de base. de les taules de tresoreria dels nostres Clients.

Assessorem els nostres Clients en matèria d'instruments financers derivats establint les seves polítiques generals en funció de les seves necessitats així com per les seves obligacions de comunicació i compensació i liquidació a través d'entitats de contrapartida central. Assessorem des d'una òptica de reducció de risc net fins a la negociació per objectius. Negociem i modelem tota mena d'acords de compensació contractual (ISDA, CMOF, EMA), ajudem a l'estandardització de documents precontractuals i contractuals així com a l'elaboració de protocols de contractació telefònica i presencial, normativa interna, fitxes de productes i unifiquem termes econòmics amb legals. Negociem contractes de prime brokerage, termes d'accés a plataformes de trading i assessorem en el marc contractual adequat per a cada client com a conseqüència de l'entrada en vigor del reglament EMIR. .

Assessorem en matèria de repos i préstecs de valors en funció del context de l'operació i necessitats del client. Negociem i redactem tot tipus de garanties financeres com ara acords marc de col•lateral i garanties financeres així com no financeres com a garantia d'operacions financeres. Som especialistes en el règim concursal dels derivats i actuem com a consultors en els circuits de morositat en cas d'incompliment d'instruments financers derivats.