Mercats i Serveis Financers

El Grup de Mercats i Serveis Financers és un de les àrees més reconegudes de la Firma.

Els nostres advocats compten amb una àmplia experiència en les seves àrees d’actuació, havent-se format abans de la seva incorporació a la Firma, en entitats financeres de primer nivell, el que ens permet oferir un assessorament basat en el coneixement real dels “drivers” del negoci dels nostres clients. 

Els professionals del Grup de Mercats i Serveis Financers, treballem conjuntament amb la resta d’integrants de la Firma per proporcionar als nostres clients un assessorament legal integral, adaptat a les seves necessitats particulars, pràctic i orientat a aportar valor afegit en els assumptes i operacions en les quals intervenim. 

El nostre Grup de Mercats i Serveis Financers integra les següents subàrees especialitzades:

Regulació Financera

En l’àmbit de la regulació bancaria i financera assessorem, entre altres, a entitats gestores, bancs, entitats de pagament, entitats de diners electrònics, empreses de serveis de inversió, OICVM i altres entitats financeres i d’estalvi, companyies d’assegurances i brokers en matèries tals com:

 • establiment de tot tipus d’empreses en serveis d’inversió i vehicles o societats regulades i en les seves operacions mercantils societàries;
 • compliment normatiu i regulatori (compliance) en relació amb tot tipus de normativa bancaria i mercats de capitals, en especial en relació amb la seva activitat comercialitzadora, la seva activitat transfronterera, en el llançament de productes e instruments financers, la prevenció del blanqueig de capitals, protecció de dades, abús de mercat, finançament al terrorisme i altra normativa aplicable, en general, a entitats i actors dels mercats financers, col·laborant amb els nostres clients a prevenir la infracció regulatòria;
 • implementació, seguiment i compliment de normativa europea en matèria de protecció al inversor, transparència de mercats i reducció de riscos (MiFID, MiFID II, AIFMD, EMIR, SFT, etc.);
 • disseny de solucions jurídiques i comptables a entitats de crèdit i assessorament en matèria de compliment de requisits de solvència;
 • asesoramiento a instituciones de inversión colectiva en su funcionamiento diario y en la gestión de sus activos;
 • assessorament a institucions de inversió col·lectiva en el seu funcionament diari i en la gestió dels seus actius;
 • defensa de les entitats subjectes a supervisió en actuacions inspectores i en la apertura d’expedients sancionadors;
 • constitució, distribució, venda de fons regulats e inversió col·lectiva (UCITS) i assessorament en matèria de compliment normatiu de fons;
 • seguiment, tutela i assessorament en matèria de sancions regulatòries i disciplinàries; i
 • assessorament regulatori en matèria de negociació d’instruments financers derivats, préstecs i compravenda de valors e implementació de nova normativa i regulació en les polítiques internes negociadores dels nostres clients.
Bancari i Financer

Entitats financeres, empreses i entitats del sector públic i privat, boutiques de Banking & Finance i fons de finançament directe, confien en la nostre experiència i en el nostre especial coneixement dels interessos i les necessitats de prestamistes i prestataris amb el principal objectiu de que les operacions es negociïn i tanquin de manera segura, dinàmica i efectiva i aportem assessorament legal de valor afegit, reconciliant les inquietuds de totes les parts involucrades i proposant solucions que permeten impulsar operacions sòlides sobre la base de la confiança que els nostres clients, a ambdós costats de la taula, depositen en nosaltres.

Entre altres, oferim assessorament en relació amb: 

 • operacions de finançament de tot tipus, bilateral i/o sindicada amb un o diversos trams (sènior, mezzanine i/o subordinada);
 • operacions de finançament estructurat, finançament corporatiu i d’adquisicions;
 • finançament de projectes immobiliaris, d’energia e infraestructures (estructures concessionals amb administracions públiques i d’iniciativa privada o publico-privada) sota la modalitat de project finance;
 • finançament d’empreses (comptes de crèdit, crèdit comercial, descompte d’efectes, factoring, confirming, leasing, renting), en mitjans de pagament/cobrament (xecs, ordres de pagament, remeses, quaderns normalitzats per l’Associació Espanyola de Banca (AEB), crèdits documentaris, transferències i deutes domiciliats SEPA), en avals i garanties internacionals (licitacions, bona execució, reemborsament/bestreta, de manteniment, de retenció, standby);
 • estructuració i atorgament de tot tipus de garanties (garanties financeres, garanties personals, hipoteques mobiliàries e immobiliàries, penyora de béns, drets, valors, etc.);
 • reestructuració i refinançament de tot tipus d’instruments financers (préstecs, crèdits, bons, notes estructurades, etc.);
 • compra i/o venda de carteres i participacions en operacions de finançament en mercats secundaris performing i non-performing;
 • titulitzacions, emissions i col·locacions de tot tipus d’instruments de renta fixa i altres operacions de mercats de capitals de deute (DCM), incloent d’alt rendiment (high yeld) i productes híbrids, assessorant tant a les societats gestores de fons de titulització, així com els originadors d’actius titulitzats, emissors, col·locadors i asseguradors, arrangers i proveïdors d’instruments de millora creditícia;
 • operacions d’inversió en deute i finançament per part de fons de finançament directe i altres prestamistes no tradicionals en middle market;
 • en la contractació de tot tipus de productes i serveis bancaris (comptes, tresoreria/inversió, cobraments, pagaments, targetes);
 • contractes d’estructuració d’operacions de passiu, d’actiu, valors negociables i productes d’assegurança; i
 • assessorament i redacció de contractes financers atípics adaptats a les necessitats particulars dels nostres clients i els mercats en els que aquests operen, incloent operacions internacionals en múltiples jurisdiccions.
Mercats de Capitals (ECM), Operacions Corporatives i Situacions Especials
 • Assessorem a emissors, garants, col·locadors, asseguradors, arrangers, inversors i actors dels mercats de capitals a nivell nacional e internacional en tot tipus d’assumptes amb independència de la seva complexitat: des d’operacions simples (plain vanilla) fins a assumptes de gran complexitat i sofisticació, entre altres coses, cobrint els següents aspectes:
  • operacions e instruments de capital, incloses ofertes públiques inicials, sortides a borsa i al mercat alternatiu bursàtil (MAB), ofertes secundàries, negociació de paquets, col·locacions privades i emissions de bons convertibles o bescanviables; i
  • submissió a aprovació i seguiment davant la Comissió Nacional de Mercats de Valors (CNMV) o el regulador de referència que es tracti, de fulletons, documents legals requerits pels processos de venda o subscripció de valors o per la seva admissió a cotització en els mercats regulats.
 • Assessorem a entitats financeres en fusions, adquisicions, reorganitzacions i reestructuracions de grups financers i d’empreses de serveis d’inversió.
 • Assessorem en Situacions Especials, en l’adquisició, gestió i venda d’actius “distressed” (préstecs, valors), en concurs o en insolvència en general, treballant conjuntament amb la resta d’equips de la Firma en l’assessorament integral en reestructuracions i altres situacions especials.
Fons Privats i Gestores d’Inversió

Assessorem en matèries relacionades amb tot tipus de fons alternatius i d’inversió, amb un clar enfocament en fons d’inversió lliure (hedge funds), immobiliàries, fons d’emissió de deute, fons de fons i private equity. Igualment, prestem assessorament a gestores en fons d’inversió tant en les relacions amb clients, com en implementació d’estructures d’inversió i constitució de fons i a institucions d’inversió col·lectiva en el seu funcionament diari i en la gestió dels seus actius.

La nostra àrea de pràctica inclou:

 • constitució de fons d’inversió col·lectiva, fons d’inversió lliure (hedge funds) i fons immobiliaris i assessorament en idoneïtat del tipus d’estructura adequada per cobrir la finalitat específica de cada client, tenint en compte les seves necessitats, inversors i àrees i productes d’inversió;
 • supervisió i assessorament en les relacions amb ens reguladors, segons sigui necessari;
 • assessorament en matèria de venda i distribució de fons en la Unió Europea, tractant amb assessors locals, reguladors i entitats de supervisió i control d’altres jurisdiccions quan així es requereixi;
 • documentació d’acords de gestió d’actius, contractes de custodia d’actius, gestió de garanties financeres (collateral), apertura, segregació i gestió de tot tipus de comptes (comptes de negociació de valors e instruments financers, compensació de derivats, comptes de garantia financera, etc.); i
 • assessorament en matèria d’implementació en estratègies d’inversió, productes financers i contraparts.
Derivats i Productes Estructurats

Cases&Lacambra assessora a fons regulats, fons d’inversió lliure (hedge funds), taules de tresoreria, institucions financeres, plataformes de negociació, gestores de fons, empreses i grans patrimonis en:

 • documentació d’instruments financers derivats, préstecs de valors, operacions de recompra i tota la contractació en matèria de compensació d’operacions (incloent assessorament en contractació ISDA, GMSLA, GMRA, CMOF, EMA) i protocols de mercat (ISDA Protocols), establint les seves polítiques generals de contractació en funció de les seves necessitats, tipologia i les seves contraparts, així com l’adaptació de dites polítiques a novetats normatives. Assessorem des d’una òptica de reducció de risc net fins la negociació per objectius;
 • assessorament de documents en matèria d’informació a entitats reguladores, registres d’operacions i gestors d’informació;
 • estandardització de documents precontractuals i contractuals, així com a l’elaboració de protocols de contractació telefònica i presencial, normativa interna, fitxes de productes i unificació de termes econòmics amb legals;
 • assessorament en relació amb la compensació centralitzada de derivats extrabursàtils (OTC) mitjançant entitats de centrals de contrapartida i membres compensadors, i establiment de relacions amb brokers de derivats i negociació de contractes d’execució d’operacions (CDEA, ISDA/FIA Addendum);
 • negociació de contractes de prime brokerage, condicions d’accés a plataformes de negociació electrònica (trading plataforms) i assessorem en el marc contractual adequat per cada client com a conseqüència de la seva situació particular;
 • Redacció i negociació de tot tipus de garanties financeres tals com acords marc de col·lateral i altres garanties financeres en relació amb productes estructurats i derivats;
 • assessorament en matèria de productes específics: permutes financeres (swaps) de tot tipus (d’interès, crèdit, retorn), opcions, forwards, credit linked notes, asset back securities, etc.; i
 • assessorament en matèria concursal de derivats, actuant com a consultors en els circuits de morositat en cas d’incompliment d’instruments financers derivats.
FinTech e InsurTech

El nostre especial coneixement de regulació financera i bancaria, i les altres subGrups de Pràctica del grup de Mercats i Serveis Financers, ens permeten oferir assessorament omnicomprensiu als nostres clients que operen, inverteixen o desenvolupen nous projectes en els diferents verticals de productes i serveis del sector FinTech (inversió, equity finance, pagaments, finances personals, distribució de productes financers, divises, préstecs P2P, crowdlending i crowdfunding, finançament directe i en venda, crèdits i microcrèdits) e InsurTech (distribució, infraestructura, assegurances P2P crowdsurance, productes i atenció al client).

Assessorem a bancs, fons de capital risc, gestores i fons d’inversió, entitats de gestió de dades, borses de valors, centres de negoci regulats i altres participants dels mercats financers (tant del sector públic com privats), i a inversors i emprenedors, entre altres en:

 • assessorament en idoneïtat del tipus d’estructura adequada per cobrir l’activitat específica a desenvolupar per cada client, tenint en compte les seves necessitats, productes i serveis;
 • supervisió i assessorament en les relacions amb ens reguladors, segons sigui necessari, i obtenció, si procedeix, d’autoritzacions, llicències d’operació i registre per desenvolupar la seva activitat;
 • assessorament en la constitució, posada en marxa, a la activitat comercialitzadora, i el llançament de productes i serveis;
 • assessorament en l’estandardització de documents precontractuals i contractuals, així com l’elaboració de protocols de contractació telefònica i presencial, normativa interna, fitxes de productes, etc.;
 • adaptació a la normativa aplicable a l’estructura i activitat desenvolupada pels nostres clients;
 • assessorament en matèries de joint ventures i relacionades amb firmes de capital risc e inversors;
 • assessorament en matèria de compliment normatiu i governança, prevenció de blanqueig de capitals i avaluació de riscos;
 • seguiment, tutela i assessorament en matèria de sancions regulatòries i disciplinàries; i
 • defensa de les entitats subjectes a supervisió en actuacions inspectores i en l’apertura d’expedients sancionadors, i en els conflictes amb les administracions públiques, reguladors i altres entitats públiques i privades.
Client Privat i Family Offices

A Cases&Lacambra, un dels nostres principals objectius amb els nostres clients privats i family offices és acotar i mitigar els seus riscos en les seves activitats i relacions amb entitats financeres, en particular:

 • prestant assessorament en el règim legal i contractual de les seves inversions realitzades a través d’entitats financeres, així com en la negociació de productes de banca privada o comercial;
 • assessorant en la mitigació dels riscos associats als llenguatges estàndard utilitzats per la banca en custodia de valors internacionals, comptes col·lectius i dipòsits fiduciaris negociant clàusules particulars i contractes ad hoc;
 • negociants contractes i participant i supervisant relacions amb entitats financeres de banca privada; i
 • prestant assessorament financer integral, en coordinació amb altres àrees i especialitats que puguin requerir els nostres clients, en particular, assessorament fiscal i mercantil.

Publicacions de el Grup

GTDT Loans 2021

GTDT: "Loans & Secured Financing 2021". Spain Chapter

Toni Barios i Esteban Cuyás – Juliol 2020

Contribució  a la guia Getting The Deal Through to Loans & Secured Financing, amb el capítol d’Espanya.

Veure Publicació

Newsletter: “Afrontant els efectes econòmics de l’COVID-19 a Espanya: aprovació del tercer tram de la línia d’avals ICO”

Equip Mercats i Serveis Financers  – Maig 2020

El soci Toni Barios elabora una breu nota sobre els principals termes i condicions del Tercer Tram de la Línia d’Avals de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) i altres consideracions pràctiques per a aquells que financin o refinancin a prestataris espanyols en els pròxims mesos.

Veure Publicació

ICLG to Alternative Investment Funds 2019. Andorra Chapter

Miguel Cases & Marc Ambrós – Setembre 2019

Aquesta prestigiosa publicació, publicada per Global Legal Group i coordinada pel despatx Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, recull les particularitats i novetats en aquest sector a 32 jurisdiccions. C&L té l’honor de realitzar el capítol per a Andorra.

Veure Publicació

ICLG to Alternative Investment Funds 2019. Spain Chapter

Miguel Cases & Toni Barios – Setembre 2019

Aquesta prestigiosa publicació, publicada per Global Legal Group i coordinada pel despatx Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, recull les particularitats i novetats en aquest sector a 32 jurisdiccions. C&L té l’honor de realitzar el capítol per a Espanya.

Veure Publicació