CAT  ENG  ESP    

Els Nostres Clients

Clients Privats


En aquesta categoria es troben particulars, alts executius, emprenedors, famílies, conglomerats empresarials, family offices, així com altres persones jurídiques amb necessitats d'assessorament jurídic i fiscal especialitzat en relació amb la seva activitat empresarial i inversora diària, protecció dels seus actius i planificació a llarg termini del seu patrimoni.

Prestem assessorament legal als Clients Privats en la seva planificació fiscal i successòria. Assessorem en la negociació i redacció de tots els documents necessaris per executar les seves inversions financeres, immobiliàries i societàries així com en els aspectes legals de les seves necessitats financeres ajudant a reestructurar patrimonis si fos necessari. Assessorem en l'estatus legal i jurisdiccional de la seva política de distribució d'actius, establint barreres de protecció en inversions. Tanmateix assessorem en aspectes diaris de la seva activitat mercantil actuant com a secretaris de consells d'administració. Representem a famílies en conflictes que puguin afectar la unitat o destinació del patrimoni familiar. Tenim un especial interès en ajudar els emprenedors a començar els seus nous negocis assessorant-los en les estructures jurídiques més adequades per aconseguir les seves metes.

Institucions Financeres


La Firma té en els seus orígens una vocació clara de servir a les institucions financeres oferint als seus quadres executius i assessories jurídiques internes un suport especialitzat d'alt nivell.

Prestem suport legal a entitats de crèdit espanyoles i internacionals, entitats de pagament, entitats de diner electrònic, empreses de serveis d'inversió, institucions d'inversió col•lectiva, fons d'inversió lliure i de gestió alternativa, i en general a entitats financeres que operen o tenen pensat operar d'alguna manera a Espanya i/o Andorra. L'ampli coneixement per part dels nostres advocats de l'entorn regulador del sector bancari i financer així com dels seus productes i serveis permeten que els nostres Clients obtinguin seguretat jurídica, innovació i respostes ràpides.

Les nostres solucions clau en mà van des de l'establiment de la conducta general de l'activitat, a aspectes mercantils contractuals, mercantils financers, reguladors o contenciosos a aspectes fiscals de l'entitat i les seves operacions, productes i serveis.

Ajudem a les entitats financeres en la negociació i tancament d'operacions de finançament bilaterals i sindicades amb els seus corresponents paquets de garanties i assessorem en l'emissió d'instruments de renda fixa i híbrids de capital així com en estructures complexes d'instruments financers derivats.

Defensem a les entitats financeres en reclamacions interbancàries de tota mena, així com en la seva activitat de dealing amb Clients finals incloent la prestació de serveis bancaris i d'inversió i en la col•locació d'instruments financers. Assumim la direcció lletrada d'entitats en procediments judicials i arbitrals relacionats amb la idoneïtat, conveniència i error en la contractació d'instruments financers.

Empreses


Assessorem a empreses en aspectes societaris, fiscals i contenciosos. El nostre assessorament comprèn els diferents episodis de la vida de l'empresa; familiar, cotitzada, nacional i estrangera. Disposem d’una consolidada experiència assessorant en Dret Societari bé com lletrats o com a secretaris del Consell. Acompanyem l'empresa des de la seva constitució i establiment, reestructuració i reorganització societària; acords de socis, ampliacions i entrada d'inversors, deures i responsabilitats dels administradors, secretaries del Consell, Juntes Generals, joint ventures, fusions i adquisicions, així com emissions de deute. Assessorem en contractació mercantil i internacional, distribució, logística i en matèria de contractes de transport, dret marítim i concursal. Oferim un assessorament multidisciplinari a les empreses familiars, en els aspectes fiscals, mercantils, i contenciosos, sent rellevant el disseny i preparació de protocols familiars. Col•laborem amb l'Institut d'Empresa Familiar a Espanya. Assessorem a empreses cotitzades i altres que operen en sectors regulats sobre regles de bon govern exigides per la normativa en vigor. Donem suport a la internacionalització de l'empresa prestant el nostre assessorament jurídic en el procés de preparació, establiment i desenvolupament dels projectes dels nostres Clients en sectors estratègics, en les jurisdiccions on portem més d'una dècada treballant i desenvolupant un coneixement local diferenciador.