CAT  ENG  ESP    

Comitè d'Acadèmia

El compromís de la Firma amb la qualitat, el prestigi i la investigació es reflecteix en el seu Comitè d'Acadèmia.

El Comitè d'Acadèmia és un òrgan col•legiat compost per un grup seleccionat de persones, majoritàriament professors i advocats de reconegut prestigi amb una llarga experiència investigadora en les àrees d'actuació.

Quan un assumpte així ho requereix, la Firma obté el consell i assessorament d'un membre del Comitè. Quan diferents branques del dret estan involucrades i es requereix una opinió legal de diverses disciplines jurídiques o d'especial complexitat així com quan es necessita una posició de Firma en un assumpte estratègic, el Comitè d'Acadèmia es reuneix amb l'objecte de coordinar criteris i unificar la doctrina de la Firma.

Membres del Comitè d'Acadèmia

  • DRET MERCANTIL I SOCIETARI
  • DRET CIVIL I PROCESSAL
  • PLANIFICACIÓ FISCAL I CONTENCIÓS TRIBUTARI
  • DRET BANCARI I REGULACIÓ FINANCERA
  • INSTRUMENTS FINANCERS DERIVATS, FINANÇAMENT ESTRUCTURAT I PRODUCTES FINANCERS
  • DRET IMMOBILIARI
  • DRET PRIVAT INTERNACIONAL