| Artículo | Junio 2021 | El futuro de la identidad digital: garantía, seguridad y confianza |

El desenvolupament tec­nològic està transformant la nostra societat, i molts d’aquests avenços ja for­men part de la nostra vi­da diària. No obstant, existeixen d’altres àrees encara desconegudes, limitades o poc desenvolupades en alguns països, com és el cas dels sistemes d’identifica­ció i autenticació de persones.  

El mecanisme d’identificació i au­tenticació presencial confiable més uti­litzat és, sens dubte, el document ofi­cial d’identitat o el passaport, amb la simple comparació visual de la fotogra­fia. Aquest sistema tradicional no està exempt de risc (i.e. falsificació, usurpa­ció d’identitat, pèrdua de documents, entre d’altres); i no oblidem la situació de països més vulnerables on la identifi­cació de persones és inexistent o pràc­ticament nul·la.

Darrerament hem vist com s’estan desenvolupant iniciatives, estàndards, protocols i tecnologies amb l’objectiu d’oferir un nou concepte d’identitat i autenticació de persones, la denomina­da identitat digital. La identitat digital es refereix a tots els atributs vinculats a una persona, i inclou, per exemple, les titulacions acadèmiques, la situació la­boral i professional, les dades bancàries i les informacions en registres jurídics i administratius.

Així, l’acceleració de la digitalització viscuda per les empreses i les entitats públiques, juntament amb la valuosa in­formació de les dades, ha comportat la proliferació d’un nou marc regulato­ri específic per assegurar la confiança dels usuaris.

En aquest nou paradigma, el Regla­ment (UE) 910/2014 del Parlament Eu­ropeu i del Consell de 23 de juliol del 2014 sobre identificació electrònica i serveis de confiança (conegut com l’eI­DAS) és, sens dubte, la clau de volta de la normativa en aquesta matèria, i és el marc normatiu que regeix els serveis d’identificació electrònica a la Unió Eu­ropea.

L’objectiu de la identitat digital, tant a la Unió Europea com també en el nos­tre país amb l’embrionària Llei 35/2014 del 27 de novembre, de serveis de con­fiança electrònica, com s’indicarà se­guidament, respon al reforç de la con­fiança dels usuaris, les empreses i les administracions públiques en les trans­accions electròniques, aconseguint es­tablir alhora un marc normatiu especí­fic que permeti donar una embranzida al comerç electrònic i a les transacci­ons realitzades tant des de l’esfera pú­blica com privada.

Gràcies a la regulació eIDAS és pos­sible impulsar una economia digital a Europa, tot amb el propòsit d’aconse­guir un mercat únic digital (per exem­ple, l’ús del DNI electrònic que millora l’accessibilitat dels ciutadans als serveis públics). A tall d’exemple, l’eIDAS pot aplicar-se a qualsevol element que tin­gui un lligam amb la identificació elec­trònica, els documents electrònics, les signatures electròniques i els serveis de lliurament electrònic. Per tant, l’eIDAS no només estableix un marc de bones pràctiques a nivell europeu, sinó que també persegueix l’augment de la se­guretat en les transaccions, tenint en compte la gran amenaça de la ciberde­linqüència.

I relacionat amb la vocació d’aquest mercat únic digital, un punt a destacar és que l’eIDAS determina que els certi­ficats emesos en un estat membre se­ran vàlids com a mètode d’identifica­ció en un altre país de la Unió Europea, sempre que aquest hagi estat emès per un sistema que respecti les bases con­signades a l’eIDAS i disposi d’un nivell de seguretat robust.

Però, temps ha transcorregut des de la comunicació de la Comissió de 26 d’agost del 2010 titulada «Una Agenda Digital per a Europa» on s’assenyala­va que la fragmentació del mercat digi­tal, la falta d’interoperabilitat i l’incre­ment de la ciberdelinqüència consti­tuïen obstacles importants per al cicle virtuós de l’economia digital.

Seguint aquesta línia i els recents avenços protagonitzats per les no­ves tecnologies, el 9 de març de 2021, la Comissió va publicar “Brúixola digi­tal 2030: el camí europeu cap a la dè­cada digital” que estableix l’objectiu d’un marc de la Unió Europea que, per al 2030, condueixi a un ampli desplega­ment d’una identitat de confiança con­trolada per l’usuari que li permeti con­trolar les seves pròpies interaccions i presència en línia. En aquest sentit, ex­posava que un enfocament més harmo­nitzat de la identificació digital hauria de reduir els riscos i els costos de l’ac­tual fragmentació deguda a l’ús de solu­cions nacionals divergents i enfortiria, en aquest sentit, el mercat únic, perme­tent, per tant, als ciutadans i a les em­preses identificar-se en línia de mane­ra còmoda i uniforme en la Unió Euro­pea. D’aquesta manera, es pot permetre l’accés de manera segura als serveis pú­blics i privats basant-se en un ecosiste­ma millorat de serveis de confiança i en proves d’identitat verificades i certifi­cats d’atributs, tot d’acord i en línia amb la regulació en matèria de protecció de dades personals.

Fruit d’aquestes iniciatives, la Co­missió Europea va publicar el passat 3 de juny la seva proposta de modificació del reglament eIDAS. Aquesta proposta, en paraules de la Comissió, pretén pro­porcionar mecanismes d’identificació i autenticació d’usuaris amb un alt nivell de garantia i confiança, en serveis pú­blics i privats, i que puguin ésser reco­neguts a la Unió Europea.

L’anterior encaixa dins l’objectiu de la identitat digital europea que pretén oferir la seguretat i el control dels usu­aris sobre qui té accés a les dades. Ai­xò requereix un alt nivell de segure­tat, noves formes de custòdia de dades (i.e. cartera europea d’identitat digital), i una infraestructura propícia per a re­copilar, emmagatzemar i divulgar les dades d’identitat digital.

La proposta supera les mancances del reglament eIDAS (i.e. inclusió de nous serveis de confiança electrònica, com la prestació de serveis d’arxiu elec­trònic, els llibres electrònics i la gestió de dispositius de creació de segells i sig­natures electròniques a distància) i es proposa un concepte d’identitat digital molt més ampli que el sistema d’identi­ficació electrònica anterior, apostant, com hem vist, per un model d’identitat digital autosobirana (SSI).

Però la novetat radica també en la creació d’un European Digital Identity Wallet (Cartera d’Identitat Digital Eu­ropea) per a les persones físiques i jurí­diques, que podran obtenir, emmagat­zemar i intercanviar les seves dades i les credencials d’atributs d’identitat, i cre­ar signatures electròniques qualifica­des amb aquesta cartera; certificacions que tindran el mateix efecte jurídic que la certificació expedida en paper.

En definitiva, l’objectiu de la SSI com a model d’identitat digital és permetre als usuaris mantenir un control com­plet sobre les seves dades i una total in­dependència sobre els proveïdors i in­termediaris. Casos d’ús els trobarien en la presentació de la declaració de la ren­da o qualsevol tràmit administratiu, ma­tricular-se en una universitat, realitzar operacions bancàries i financeres, llo­gar un cotxe o, fins i tot, la creació d’una empresa.

Tanmateix, i malgrat que Andorra no és un Estat Membre de la Unió Europea, l’ordenament jurídic andorrà ja dispo­sava d’una normativa molt similar, la Llei 35/2014, del 27 de novembre, de ser­veis de confiança electrònica (que amb la modificació recent passa a anome­nar-se, de certificació i confiança elec­trònica) que derogava la Llei 6/2009 del 29 de desembre de signatura electròni­ca. Dita llei ha estat desenvolupada per ser l’equivalent europeu i, en la pràctica, podrà esdevenir una oportunitat per al nostre país.

El Periòdic d´Andorra.