CAT  ENG  ESP    

Contenciós i Resolució de Disputes

Assessorem treballant conjuntament amb els nostres Clients, ja siguin entitats financeres, societats nacionals o companyies multinacionals, amb l'objectiu d'evitar potencials litigis, tractant sempre d'arribar a acords que, de forma anticipada i eficient, resolguin qualsevol conflicte o disputa en què es puguin veure involucrats.

En cas que el litigi sigui inevitable, vam preparar i vam dissenyar per a cada cas específic, la defensa i estratègia processal, salvaguardant, des d'un punt de vista econòmic, els interessos dels nostres Clients, utilitzant a tal fi els procediments judicials i arbitrals que siguin necessaris , tant a Espanya com a l'estranger. Tot això, tractant sempre d'arribar a acords extrajudicials que puguin posar fi a aquests conflictes.

Fruit d'això, alguns dels professionals que formen part del nostre equip de litigació actuen regularment com a àrbitres designats per reconegudes institucions arbitrals, tant nacionals com internacionals.

LITIGACIÓ BANCARIA


En l'àmbit bancari, els nostres Clients s'afronten a litigis complexos que requereixen d’un alt nivell d'especialització. En aquest sentit, els nostres professionals de litigació bancària assessoren regularment a entitats de crèdit tant espanyoles com estrangeres, en controvèrsies i reclamacions relacionades amb productes estructurats i derivats financers complexos.

LITIGACIÓ MERCANTIL


En el dia a dia dels seus negocis, els nostres Clients s'afronten a conflictes comercials amb les diferents parts que intervenen en el tràfic mercantil que són susceptibles de desembocar en litigis.
 
El nostre equip de litigació mercantil assessora en matèries de dret civil i mercantil, sobre procediments judicials i arbitrals. D'acord amb l'anterior, l'equip assumeix la direcció dels procediments contenciosos sorgits per la compravenda de societats, en incompliments contractuals relatius a contractes de distribució , agència i franquícia ; al mateix temps, l'equip intervé en plets de competència deslleial, d'infracció de propietat industrial i intel•lectual i en reclamacions per danys i perjudicis.

CONFLICTES SOCIETARIS


L'existència de conflictes accionarials en el si de les societats pot dificultar el funcionament del propi negoci. Per solucionar-ho, els nostres professionals actuen en defensa dels interessos tant dels accionistes minoritaris com dels majoritaris. La seva pràctica s'estén també a l'exercici i defensa en accions societàries de responsabilitat individual contra els membres del consell d'administració, en el marc de l'acompliment i exercici de les seves funcions i obligacions.