| Article | March 2022 | Crypto-asset advertising |

En els darrers anys, el boom dels criptoactius ha estat més que present en el nostre dia a dia. El seu desenvolupament presenta oportunitats de negoci, però també suposa reptes, especialment en l’esfera de la protecció dels inversors.

A vegades, no som conscients de la publicitat indirecta que captem a través d’internet, dels informatius, de les plataformes audiovisuals, de la premsa i, especialment, de les xarxes socials. La difusió d’aquesta tipologia d’actius, ja sigui amb caràcter informatiu (per exemple, cursos online), propagandístic (per exemple, influencers o gurus del trading) o professional (per exemple, entitats regulades), trontolla l’esperit més conservador de l’inversor, caient en la temptació d’altes expectatives de rendibilitat o d’un futur idíl·lic invertint en criptoactius.

Així, l’alta volatilitat i el component especulatiu intensifiquen el seu atractiu entre els inversors, a vegades, sense disposar d’informació suficient sobre la seva naturalesa i els riscos que comporten. En aquest context, algunes autoritats reguladores i supervisores europees (fins i tot la FCA en el marc de la Consumer Investment Strategy), i en línia amb el marc jurídic que encapçalarà el Reglament MiCA, han reforçat la regulació en defensa de l’inversor.

A Espanya, per exemple, la CNMV i el Banc d’Espanya ja van publicar el 9 de febrer del 2021 un comunicat conjunt en què alertaven sobre els riscos que aquests actius suposen pels participants del sistema financer i, molt en particular, pels inversors minoristes.

Més recentment, el passat 17 de febrer del 2022, va entrar en vigor la Circular de la CNMV sobre publicitat de criptoactius presentats com a objecte d’inversió, en què es desenvolupen les normes, principis i criteris que ha de seguir tota activitat publicitària. L’objectiu és que la publicitat d’aquests productes ofereixi continguts veraços, comprensibles i no enganyosos, i que inclogui de manera visible els riscos associats a la inversió.

La nova circular s’aplica a tota activitat publicitària dirigida a inversors en Espanya quan es realitzi a través de mitjans físics o de comunicació espanyols (per exemple, pàgines web o dominis) o quan l’activitat publicitària es realitzi en espanyol o en llengües oficials, llevat que es determini que els serveis o productes promocionats no estan dirigits o no són accessibles pels inversors a Espanya.

Activitat publicitària entesa com la publicitat o l’oferiment, de forma implícita o explícita, sobre criptoactius com a objecte d’inversió, quan es promogui la seva adquisició o es faci referència a la seva rendibilitat, preu o valor, ja sigui actual o futur, o quan es suggereixi una oportunitat d’inversió.

Respecte de l’àmbit d’aplicació subjectiu, la norma aplica als proveïdors de serveis sobre criptoactius (e.g. trading o assessorament) quan realitzin aquestes activitats publicitàries, als proveïdors de serveis publicitaris (per exemple, els influencers en les xarxes socials) o a qualsevol altra persona física o jurídica que realitzi per iniciativa pròpia o per compte de tercers aquesta activitat.

La norma, però, estableix una sèrie d’exempcions: quan els criptoactius tinguin la naturalesa d’instruments financers, quan no siguin susceptibles de ser objecte d’inversió (per exemple, alguns utility tokens o NFTs), els white papers de noves emissions, determinades presentacions i publicacions d’analistes, les campanyes publicitàries corporatives quan compleixin amb determinats requeriments o els cursos o seminaris sobre criptoactius sempre que no es fomenti la seva inversió i no es proporcionin de manera gratuïta o a preu simbòlic. Aquesta darrera excepció és especialment rellevant si considerem l’oferta desmesurada de cursos online en l’actualitat, ja siguin gratuïts o no, i la utilització d’influencers per a la seva promoció.

Així, la Circular estableix que la publicitat sobre criptoactius ha de ser clara, equilibrada i imparcial, i els missatges hauran de proporcionar informació sobre els riscos del producte de manera fàcilment llegible i perceptible, incloent una advertència específica.

La norma també estableix un règim de comunicació prèvia obligatòria per a campanyes de publicitat massiva, definides com les dirigides a 100.000 persones o més, que hauran de ser comunicades a la CNMV amb una antelació mínima de deu dies. La resta d’accions publicitàries també quedaran subjectes a l’actuació supervisora de la CNMV però no requeriran de comunicació prèvia, llevat que aquesta autoritat consideri que existeix un impacte en el públic objectiu.

D’aquesta manera, es dota a l’autoritat supervisora de competències de control administratiu sobre la publicitat d’aquesta tipologia d’actius. Es pretén, per tant, una equiparació al règim aplicable als serveis i productes financers, és a dir, les mateixes regles de joc per tal de vetllar per la protecció de l’inversor: a level playing field

Article published by El Periòdic Ad.