Serveis Financers

El Grup de Serveis Financers és un de les àrees més reconegudes de la Firma.

Els nostres advocats compten amb una àmplia experiència en les seves àrees d’actuació, havent-se format abans de la seva incorporació a la Firma, en entitats financeres de primer nivell, el que ens permet oferir un assessorament basat en el coneixement real dels “drivers” del negoci dels nostres clients. 

Els professionals del Grup de Serveis Financers, treballem conjuntament amb la resta d’integrants de la Firma per proporcionar als nostres clients un assessorament legal integral, adaptat a les seves necessitats particulars, pràctic i orientat a aportar valor afegit en els assumptes i operacions en les quals intervenim. 

El nostre Grup de Serveis Financers integra les següents subàrees especialitzades:

Regulació Financera

En l’àmbit de la regulació bancaria i financera assessorem, entre altres, a entitats gestores, bancs, entitats de pagament, entitats de diners electrònics, empreses de serveis de inversió, OICVM i altres entitats financeres i d’estalvi, companyies d’assegurances i brokers en matèries tals com:

 • establiment de tot tipus d’empreses en serveis d’inversió i vehicles o societats regulades i en les seves operacions mercantils societàries;
 • compliment normatiu i regulatori (compliance) en relació amb tot tipus de normativa bancaria i mercats de capitals, en especial en relació amb la seva activitat comercialitzadora, la seva activitat transfronterera, en el llançament de productes e instruments financers, la prevenció del blanqueig de capitals, protecció de dades, abús de mercat, finançament al terrorisme i altra normativa aplicable, en general, a entitats i actors dels mercats financers, col·laborant amb els nostres clients a prevenir la infracció regulatòria;
 • implementació, seguiment i compliment de normativa europea en matèria de protecció al inversor, transparència de mercats i reducció de riscos (MiFID, MiFID II, AIFMD, EMIR, SFT, etc.);
 • disseny de solucions jurídiques i comptables a entitats de crèdit i assessorament en matèria de compliment de requisits de solvència;
 • asesoramiento a instituciones de inversión colectiva en su funcionamiento diario y en la gestión de sus activos;
 • assessorament a institucions de inversió col·lectiva en el seu funcionament diari i en la gestió dels seus actius;
 • defensa de les entitats subjectes a supervisió en actuacions inspectores i en la apertura d’expedients sancionadors;
 • constitució, distribució, venda de fons regulats e inversió col·lectiva (UCITS) i assessorament en matèria de compliment normatiu de fons;
 • seguiment, tutela i assessorament en matèria de sancions regulatòries i disciplinàries; i
 • assessorament regulatori en matèria de negociació d’instruments financers derivats, préstecs i compravenda de valors e implementació de nova normativa i regulació en les polítiques internes negociadores dels nostres clients.
Bancari i Financer

Entitats financeres, empreses i entitats del sector públic i privat, boutiques de Banking & Finance i fons de finançament directe, confien en la nostre experiència i en el nostre especial coneixement dels interessos i les necessitats de prestamistes i prestataris amb el principal objectiu de que les operacions es negociïn i tanquin de manera segura, dinàmica i efectiva i aportem assessorament legal de valor afegit, reconciliant les inquietuds de totes les parts involucrades i proposant solucions que permeten impulsar operacions sòlides sobre la base de la confiança que els nostres clients, a ambdós costats de la taula, depositen en nosaltres.

Entre altres, oferim assessorament en relació amb: 

 • operacions de finançament de tot tipus, bilateral i/o sindicada amb un o diversos trams (sènior, mezzanine i/o subordinada);
 • operacions de finançament estructurat, finançament corporatiu i d’adquisicions;
 • finançament de projectes immobiliaris, d’energia e infraestructures (estructures concessionals amb administracions públiques i d’iniciativa privada o publico-privada) sota la modalitat de project finance;
 • finançament d’empreses (comptes de crèdit, crèdit comercial, descompte d’efectes, factoring, confirming, leasing, renting), en mitjans de pagament/cobrament (xecs, ordres de pagament, remeses, quaderns normalitzats per l’Associació Espanyola de Banca (AEB), crèdits documentaris, transferències i deutes domiciliats SEPA), en avals i garanties internacionals (licitacions, bona execució, reemborsament/bestreta, de manteniment, de retenció, standby);
 • estructuració i atorgament de tot tipus de garanties (garanties financeres, garanties personals, hipoteques mobiliàries e immobiliàries, penyora de béns, drets, valors, etc.);
 • reestructuració i refinançament de tot tipus d’instruments financers (préstecs, crèdits, bons, notes estructurades, etc.);
 • compra i/o venda de carteres i participacions en operacions de finançament en mercats secundaris performing i non-performing;
 • titulitzacions, emissions i col·locacions de tot tipus d’instruments de renta fixa i altres operacions de mercats de capitals de deute (DCM), incloent d’alt rendiment (high yeld) i productes híbrids, assessorant tant a les societats gestores de fons de titulització, així com els originadors d’actius titulitzats, emissors, col·locadors i asseguradors, arrangers i proveïdors d’instruments de millora creditícia;
 • operacions d’inversió en deute i finançament per part de fons de finançament directe i altres prestamistes no tradicionals en middle market;
 • en la contractació de tot tipus de productes i serveis bancaris (comptes, tresoreria/inversió, cobraments, pagaments, targetes);
 • contractes d’estructuració d’operacions de passiu, d’actiu, valors negociables i productes d’assegurança; i
 • assessorament i redacció de contractes financers atípics adaptats a les necessitats particulars dels nostres clients i els mercats en els que aquests operen, incloent operacions internacionals en múltiples jurisdiccions.
Mercats de Capitals (ECM), Operacions Corporatives i Situacions Especials
 • Assessorem a emissors, garants, col·locadors, asseguradors, arrangers, inversors i actors dels mercats de capitals a nivell nacional e internacional en tot tipus d’assumptes amb independència de la seva complexitat: des d’operacions simples (plain vanilla) fins a assumptes de gran complexitat i sofisticació, entre altres coses, cobrint els següents aspectes:
  • operacions e instruments de capital, incloses ofertes públiques inicials, sortides a borsa i al mercat alternatiu bursàtil (MAB), ofertes secundàries, negociació de paquets, col·locacions privades i emissions de bons convertibles o bescanviables; i
  • submissió a aprovació i seguiment davant la Comissió Nacional de Mercats de Valors (CNMV) o el regulador de referència que es tracti, de fulletons, documents legals requerits pels processos de venda o subscripció de valors o per la seva admissió a cotització en els mercats regulats.
 • Assessorem a entitats financeres en fusions, adquisicions, reorganitzacions i reestructuracions de grups financers i d’empreses de serveis d’inversió.
 • Assessorem en Situacions Especials, en l’adquisició, gestió i venda d’actius “distressed” (préstecs, valors), en concurs o en insolvència en general, treballant conjuntament amb la resta d’equips de la Firma en l’assessorament integral en reestructuracions i altres situacions especials.
Fons Privats i Gestores d’Inversió

Assessorem en matèries relacionades amb tot tipus de fons alternatius i d’inversió, amb un clar enfocament en fons d’inversió lliure (hedge funds), immobiliàries, fons d’emissió de deute, fons de fons i private equity. Igualment, prestem assessorament a gestores en fons d’inversió tant en les relacions amb clients, com en implementació d’estructures d’inversió i constitució de fons i a institucions d’inversió col·lectiva en el seu funcionament diari i en la gestió dels seus actius.

La nostra àrea de pràctica inclou:

 • constitució de fons d’inversió col·lectiva, fons d’inversió lliure (hedge funds) i fons immobiliaris i assessorament en idoneïtat del tipus d’estructura adequada per cobrir la finalitat específica de cada client, tenint en compte les seves necessitats, inversors i àrees i productes d’inversió;
 • supervisió i assessorament en les relacions amb ens reguladors, segons sigui necessari;
 • assessorament en matèria de venda i distribució de fons en la Unió Europea, tractant amb assessors locals, reguladors i entitats de supervisió i control d’altres jurisdiccions quan així es requereixi;
 • documentació d’acords de gestió d’actius, contractes de custodia d’actius, gestió de garanties financeres (collateral), apertura, segregació i gestió de tot tipus de comptes (comptes de negociació de valors e instruments financers, compensació de derivats, comptes de garantia financera, etc.); i
 • assessorament en matèria d’implementació en estratègies d’inversió, productes financers i contraparts.
Derivats i Productes Estructurats

Cases&Lacambra assessora a fons regulats, fons d’inversió lliure (hedge funds), taules de tresoreria, institucions financeres, plataformes de negociació, gestores de fons, empreses i grans patrimonis en:

 • documentació d’instruments financers derivats, préstecs de valors, operacions de recompra i tota la contractació en matèria de compensació d’operacions (incloent assessorament en contractació ISDA, GMSLA, GMRA, CMOF, EMA) i protocols de mercat (ISDA Protocols), establint les seves polítiques generals de contractació en funció de les seves necessitats, tipologia i les seves contraparts, així com l’adaptació de dites polítiques a novetats normatives. Assessorem des d’una òptica de reducció de risc net fins la negociació per objectius;
 • assessorament de documents en matèria d’informació a entitats reguladores, registres d’operacions i gestors d’informació;
 • estandardització de documents precontractuals i contractuals, així com a l’elaboració de protocols de contractació telefònica i presencial, normativa interna, fitxes de productes i unificació de termes econòmics amb legals;
 • assessorament en relació amb la compensació centralitzada de derivats extrabursàtils (OTC) mitjançant entitats de centrals de contrapartida i membres compensadors, i establiment de relacions amb brokers de derivats i negociació de contractes d’execució d’operacions (CDEA, ISDA/FIA Addendum);
 • negociació de contractes de prime brokerage, condicions d’accés a plataformes de negociació electrònica (trading plataforms) i assessorem en el marc contractual adequat per cada client com a conseqüència de la seva situació particular;
 • Redacció i negociació de tot tipus de garanties financeres tals com acords marc de col·lateral i altres garanties financeres en relació amb productes estructurats i derivats;
 • assessorament en matèria de productes específics: permutes financeres (swaps) de tot tipus (d’interès, crèdit, retorn), opcions, forwards, credit linked notes, asset back securities, etc.; i
 • assessorament en matèria concursal de derivats, actuant com a consultors en els circuits de morositat en cas d’incompliment d’instruments financers derivats.
FinTech e InsurTech

El nostre especial coneixement de regulació financera i bancaria, i les altres subGrups de Pràctica del grup de Serveis Financers, ens permeten oferir assessorament omnicomprensiu als nostres clients que operen, inverteixen o desenvolupen nous projectes en els diferents verticals de productes i serveis del sector FinTech (inversió, equity finance, pagaments, finances personals, distribució de productes financers, divises, préstecs P2P, crowdlending i crowdfunding, finançament directe i en venda, crèdits i microcrèdits) e InsurTech (distribució, infraestructura, assegurances P2P crowdsurance, productes i atenció al client).

Assessorem a bancs, fons de capital risc, gestores i fons d’inversió, entitats de gestió de dades, borses de valors, centres de negoci regulats i altres participants dels mercats financers (tant del sector públic com privats), i a inversors i emprenedors, entre altres en:

 • assessorament en idoneïtat del tipus d’estructura adequada per cobrir l’activitat específica a desenvolupar per cada client, tenint en compte les seves necessitats, productes i serveis;
 • supervisió i assessorament en les relacions amb ens reguladors, segons sigui necessari, i obtenció, si procedeix, d’autoritzacions, llicències d’operació i registre per desenvolupar la seva activitat;
 • assessorament en la constitució, posada en marxa, a la activitat comercialitzadora, i el llançament de productes i serveis;
 • assessorament en l’estandardització de documents precontractuals i contractuals, així com l’elaboració de protocols de contractació telefònica i presencial, normativa interna, fitxes de productes, etc.;
 • adaptació a la normativa aplicable a l’estructura i activitat desenvolupada pels nostres clients;
 • assessorament en matèries de joint ventures i relacionades amb firmes de capital risc e inversors;
 • assessorament en matèria de compliment normatiu i governança, prevenció de blanqueig de capitals i avaluació de riscos;
 • seguiment, tutela i assessorament en matèria de sancions regulatòries i disciplinàries; i
 • defensa de les entitats subjectes a supervisió en actuacions inspectores i en l’apertura d’expedients sancionadors, i en els conflictes amb les administracions públiques, reguladors i altres entitats públiques i privades.
Client Privat i Family Offices

A Cases&Lacambra, un dels nostres principals objectius amb els nostres clients privats i family offices és acotar i mitigar els seus riscos en les seves activitats i relacions amb entitats financeres, en particular:

 • prestant assessorament en el règim legal i contractual de les seves inversions realitzades a través d’entitats financeres, així com en la negociació de productes de banca privada o comercial;
 • assessorant en la mitigació dels riscos associats als llenguatges estàndard utilitzats per la banca en custodia de valors internacionals, comptes col·lectius i dipòsits fiduciaris negociant clàusules particulars i contractes ad hoc;
 • negociants contractes i participant i supervisant relacions amb entitats financeres de banca privada; i
 • prestant assessorament financer integral, en coordinació amb altres àrees i especialitats que puguin requerir els nostres clients, en particular, assessorament fiscal i mercantil.

Publicacions de el Grup

GTDT Loans 2021

GTDT: "Loans & Secured Financing 2021". Spain Chapter

Toni Barios i Esteban Cuyás – Juliol 2020

Contribució  a la guia Getting The Deal Through to Loans & Secured Financing, amb el capítol d’Espanya.

Veure Publicació

Newsletter: “Afrontant els efectes econòmics de l’COVID-19 a Espanya: aprovació del tercer tram de la línia d’avals ICO”

Serveis Financers  – Maig 2020

El soci Toni Barios elabora una breu nota sobre els principals termes i condicions del Tercer Tram de la Línia d’Avals de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) i altres consideracions pràctiques per a aquells que financin o refinancin a prestataris espanyols en els pròxims mesos.

Veure Publicació

ICLG to Alternative Investment Funds 2019. Andorra Chapter

Miguel Cases & Marc Ambrós – Setembre 2019

Aquesta prestigiosa publicació, publicada per Global Legal Group i coordinada pel despatx Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, recull les particularitats i novetats en aquest sector a 32 jurisdiccions. C&L té l’honor de realitzar el capítol per a Andorra.

Veure Publicació

ICLG to Alternative Investment Funds 2019. Spain Chapter

Miguel Cases & Toni Barios – Setembre 2019

Aquesta prestigiosa publicació, publicada per Global Legal Group i coordinada pel despatx Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, recull les particularitats i novetats en aquest sector a 32 jurisdiccions. C&L té l’honor de realitzar el capítol per a Espanya.

Veure Publicació