| Legal Flash | Novembre 2022 | «El nostre equip d’Andorra analitza el projecte de llei d’auditoria de comptes per al Principat d’Andorra» |

El passat 25 d’octubre el Govern va trametre al Consell General per a la seva tramitació el Projecte de llei d’auditoria de comptes del Principat d’Andorra. L’objectiu principal del Projecte de llei és desenvolupar el marc legal necessari per a dur a terme l’activitat d’auditoria de comptes. Per a desenvolupar aquest Projecte de llei s’han tingut en compte els estàndards internacionals, així com la Directiva europea d’auditoria 2006/43 i les seves modificacions posteriors relatives a l’auditoria legal de comptes anuals i de comptes consolidats. Igualment, s’han considerat com a referents els principis IESBA (Consell de Normes Internacionals d’Ètica per a professionals de la Comptabilitat) i els estàndards de qualitat de l’IAASB (Consell de Normes Internacionals d’Auditoria i Assegurament) en els que s’han de basar necessàriament els auditors de comptes i les societats d’auditoria en l’exercici de les seves funcions per a emetre una opinió tècnica i responsable.