| Monogràfic | Març 2020 | Mesures adoptades en relació amb la crisi sanitària del COVID-19 |

Introducció

La situació d’emergència sanitària ocasionada al Principat d’Andorra per la pandèmia del SARS-CoV-2, conegut popularment com COVID-19, ha suposat l’adopció de mesures excepcionals i de naturalesa temporal, materialitzades a la Llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2 (en endavant, la “Llei Òmnibus”), aprovada pel Consell General el 23 de març del 2020 d’acord amb el procediment d’extrema urgència i necessitat previst a l’article 60 de la Constitució.

La Llei Òmnibus regula un conjunt de mesures excepcionals i urgents, amb un abast limitat als dos mesos o fins quan el Govern d’Andorra declari, per decret, la fi de la situació de crisi sanitària.

El principal objectiu de la Llei Òmnibus rau en pal·liar els primers efectes que la situació de la crisi sanitària està provocant sobre les persones i empreses al Principat d’Andorra amb el degut respecte als principis de solidaritat i corresponsabilitat.

Tanmateix, i sense perjudici que la crisi sanitària pateixi una forta dilació temporal, les mesures contingudes a la Llei Òmnibus permeten l’adopció d’ulteriors mesures complementàries que siguin escaients per fer front als nous reptes que sorgeixin.