| Newsletter| Juny 2023 | «Publicació de la Llei 13/2023, en transposició de la DAC7, i publicació de la Llei 12/2023 pel Dret a l’habitatge» |

Recentment s’ha publicat en el BOE la Llei 13/2023, de 24 de maig, per la qual es modifica la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en transposició de la Directiva (UE) 2021/514 del Consell de 22 de març de 2021, per la qual es modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperació administrativa en l’àmbit de la fiscalitat, i altres normes tributàries (“DAC 7”), i la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge.

En aquest document pretenem resumir les principals modificacions tributàries que introdueixen totes dues lleis. En primer lloc, la Llei 13/2023 introdueix una sèrie de modificacions en normativa tributària que entressin en vigor el 26 de maig de 2023, a excepció de l’apartat nou de l’article únic i la disposició final cinquena que s’apliqués a partir d’1 de gener de 2024.