| Newsletter Fiscal | Novembre 2022 | «El nostre equip de fiscal analitza el nou impost temporal de solidaritat a les grans fortunes anunciat pel Govern espanyol» |

A finals de setembre, el Govern espanyol va anunciar la creació d’un nou impost temporal que gravaria les grans fortunes.

El 10 de novembre passat, el Grup Parlamentari Socialista i Unides Podem van presentar una esmena a la Proposició de Llei per a l’establiment de gravàmens temporals als sectors energètic i d’entitats de crèdit i establiments financers de crèdit, mitjançant la qual proposen la creació del nou Impost Temporal de Solidaritat a les Grans Fortunes (d’ara endavant, l’Impost).

Els objectius d’aquest nou impost són, d’una banda, augmentar la recaptació en un període de crisi energètica i inflació i, d’altra banda, harmonitzar la tributació patrimonial entre les comunitats autònomes.